AXA OC z Assistance MINI – OWU pod lupą

Witam! Tym razem pod lupę została wzięta przeze mnie oferta pakietu OC z Assistance w Axa Direct. Assistance w AXA można zakupić w kilku wariantach (MINI, MIDI, MAXI, MIDI EUROPA i MAXI EUROPA) jednak w ramach bezpłatnego dodatku do ubezpieczenia OC AXA oferuje wariant MINI (w celu skorzystania z pozostałych wariantów należy uiścić dodatkową opłatę). Warto też zaznaczyć, że AXA dodaje również bezpłatnie Zieloną Kartę co docenią kierowcy podróżujący za granicę. Do przeprowadzenia tej analizy wykorzystałem aktualne na dzień publikacji OWU Assistance dostępne na stronie internetowej AXA (kliknij tutaj, aby przejść do OWU). Dla leniwych informacja, że zakres opisywanego poniżej Assistance zaczyna się na stronie 15 w rozdziale VII pt. “Ubezpieczenie AXA ASSISTANCE” 😉 A więc zaczynamy!

Najważniejsze definicje

Zdarzenie podlegające świadczeniom Assistance jest rozumiane w OWU jako:

 • awaria (zdarzenie losowe, które na wskutek przyczyny wewnętrznej spowoduje unieruchomienie pojazdu np. awaria elektryki)
 • wypadek (sytuacja w której niezależnie od woli Ubezpieczonego nastąpiło uszkodzenie lub unieruchomienie pojazdu taka jak np. włamanie lub próba włamania, wszelkiego rodzaju kolizje z osobami, zwierzętami i przedmiotami, wypadnięcie z drogi, uszkodzenia spowodowane siłami przyrody w tym grad, uszkodzenia spowodowane w akcie wandalizmu)
 • kradzież pojazdu (określane jako wszelkiego rodzaju przywłaszczenie sobie pojazdu, nawet w celu krótkotrwałego użytkowania oprócz sytuacji w których sprawca otrzymał kluczyki do pojazdu za przyzwoleniem Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu lub zdobył je na wskutek rażącego niedbalstwa np. kierowca pozostawił klucze w stacyjce)
 • nagłe zachorowanie (czyli nagły stan chorobowy powstały podczas podróży pojazdem, zagrażający zdrowiu
  Ubezpieczonego i wymagający pomocy medycznej jednak nie na tyle poważny, aby potrzebne było wezwanie pogotowia ratunkowego)
 • nieszczęśliwy wypadek (rozumiany w OWU jako nagłe  zdarzenie w którym Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała rezultatem czego jest przerwanie podróży, hospitalizacja lub śmierć  wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z ruchem pojazdu, wsiadania lub wysiadania, naprawy na trasie lub podczas parkowania)
 • uszkodzenie ogumienia (brak powietrza w co najmniej jednej oponie spowodowane przebiciem, wystrzeleniem opony lub dętki, niesprawnymi wentylami i wszelkimi innymi powodami z których uchodzi powietrze z kół)
 • Ubezpieczony (czyli Ty i każda inna osoba upoważniona do korzystania z Twojego pojazdu 🙂

Zakres ubezpieczenia Assistance MINI w AXA

 1. Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
  • Świadczenie to polega na pokryciu kosztów naprawy unieruchomionego pojazdu na miejscu zdarzenia w celu umożliwienia dalszej podróży
  • Możliwość naprawy na miejscu  występuje tylko wówczas, gdy pojazd brał udział w wypadku
  • O tym czy pojazd nadaje się do naprawy na miejscu decyduje przedstawiciel AXA
  • AXA pokrywa jedynie koszt robocizny i dojazdu mechanika, koszty części musisz pokryć z własnej kieszeni
 2. Holowanie pojazdu
  • Holowanie pojazdu jest możliwe wówczas, gdy nie ma możliwości naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
  • Możliwość holowania występuje tylko w sytuacji, gdy pojazd brał udział w wypadku
  • Pojazd może być holowany maksymalnie do 75km
  • W ramach limitu kilometrów Ubezpieczony może wybrać dokąd pojazd ma zostać odholowany
  • UWAGA! Jeżeli holowanie będzie technicznie niemożliwe (np. w związku z dużymi uszkodzeniami pojazdu po wypadku) będziesz zmuszony dostarczyć części zamienne w celu umożliwienia holowania!
 3. Holowanie pojazdu poszkodowanej osoby
  • Świadczenie obejmuje pojazdy unieruchomione w związku z wypadkiem, natomiast sprawcą musi być osoba z OC wykupionym w AXA
  • Poszkodowany może wybrać dowolne miejsce holowania na terenie Polski
 4. Transport kierowcy
  • AXA zorganizuje transport kierowcy ubezpieczonego pojazdu do warsztatu do którego zostanie odholowany pojazd
  • Świadczenie obowiązuje jeśli do wypadku doszło w odległości większej niż 25 km od miejsca zamieszkania kierowcy
 5. Pomoc informacyjna
  • Świadczenie obejmuje szeroko pojętą pomoc w postaci udzielenia informacji telefonicznej
  • Z pomocy informacyjnej możesz skorzystać zarówno po wypadku, awarii jak i kradzieży pojazdu
  • AXA w ramach tego świadczenia może przekazać wskazanej osobie wiadomość odnośnie zaszłego zdarzenia (osoba musi znajdować się na terenie Polski)
  • W ramach pomocy informacyjnej możesz dowiedzieć się np o: procedurach postępowania po wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, najbliższych warsztatach, hotelach, stacjach paliw, warunkach pogodowych, sytuacji na drogach i przejściach granicznych itp.
 6. Przewóz, opieka i leczenie zwierzęcia domowego
  • Jeżeli w wypadku odniosło obrażenia zwierzę domowe AXA oferuje możliwość pokrycia kosztów leczenia,opieki, transportu lub utylizacji zwłok w przypadku śmierci
  • Koszty związane z transportem zostaną pokryte do limitu 400 zł na jedno zdarzenia
  • Koszty leczenia zostaną po udokumentowaniu pokryte do 1000 zł w ramach jednego zdarzenia
  • Zwierzak musi mieć co najmniej 4 miesiące, być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, być własnością kierowcy lub pasażera oraz w przypadku kota być przewożony w specjalnej klatce podróżnej

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności AXA w ramach Assistance

 1. Pierwsza pozycja na liście wyłączeń jest absolutnie standardowa w tego typu usługach, ale w tym wypadku jednocześnie jedna za najciekawszych. Mówi ona o tym, że AXA nie odpowiada za brak spełnienia świadczenia assistance jeśli ten brak wynika z powodu działania sił wyższych (klęsk żywiołowych i innych zjawisk uniemożliwiających realizację świadczenia). Co prawda jak wyżej wspominałem jest to typowe wyłączenie, jednak wcześniej AXA deklaruje, że uszkodzenia pojazdu (wypadek) wywołane działaniem owych sił wyższych są zaliczane jako objęte ochroną assistance. To w końcu otrzymamy pomoc, gdy będziemy ofiarami powodzi, huraganu, gradu, czy osunięcia ziemi czy nie? Jak dla mnie to niestety najprawdopodobniej nie 😉
 2. Kolejne typowe wyłączenie to wyłączenie odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usługi assistance.
 3. Axa Direct nie pokryje kosztów działań przeprowadzonych przez Ubezpieczonego bez uprzedniej konsultacji i pozwolenia na nie ze strony AXA. Jednak w przypadku, gdy skontaktowanie się z Centrum Alarmowym Assistance Axy było niemożliwe Ubezpieczony może podjąć  niezbędne działania na własną rękę, a po przedstawieniu rachunków i faktur uzyskać odszkodowanie w ramach zakresu odpowiedzialności Axa.
 4. Assistance nie działa, gdy do zdarzenia doszło w związku z:
  • działaniami nuklearnymi
  • samobójstwa lub próby samobójczej
  • świadczeniem wszelkich płatnych usług
 5. Silnik został uszkodzony przez zassanie wody (po raz kolejny zaprzeczenie odpowiedzialności podczas zalania/powodzi)
 6. W ramach wszelkich napraw zarówno na miejscu jak i w warsztacie AXA nie pokrywa kosztów związanych z zakupem części lub narzędzi potrzebnych do usunięcia usterki.
 7. W przypadku organizacji transportu dla Ubezpieczonego i pasażerów Axa nie pokrywa kosztów nadbagażu, opłat celnych, kosztów wyżywienia i opłat drogowych, oprócz tego świadczenie assistance nie przysługuje osobom, które były przewożone w liczbie większej niż dozwolona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 8. Assistance nie obowiązuje jeśli do zdarzenia doszło na drodze nieutwardzonej lub jeśli dojazd jest niemożliwy lub niedozwolony z powodu przepisów prawnych (np. w miejscach, gdzie występuje zakaz wjazdu)
 9. Standardowe wyłączenia odpowiedzialności w sytuacji gdy:
  • zdarzenie zostało umyślnie spowodowane przez Ubezpieczonego lub osobą bliską,
  • do zdarzenia doszło w czasie działań wojennych,
  • pojazd brał udział w imprezach sportowych,
  • pojazd był bez przeglądu lub nielegalnie sprowadzony
  • doszło do rażącego niedbalstwa
  • szkoda wynikała z zużycia eksploatacyjnego pojazdu
  • pojazd był używany w celu popełnienia przestępstwa
  • pojazd był używany w celach protestacyjnych

Podsumowanie

Co prawda opisywane wyżej Assistance otrzymujemy od AXA za darmo w ramach ubezpieczenia OC jednak jest w nim wiele ograniczeń i wyłączeń, które mocno zawężają możliwość skorzystania ze świadczeń. Według mnie najbardziej kontrowersyjne są zapisy odnośnie uszkodzeń spowodowanych w ramach działań sił wyższych (nie wiadomo ostatecznie czy możemy liczyć na pomoc czy nie), oraz usługa holowania, która w przypadku mocno zniszczonego pojazdu okazuje się bezużyteczna (potrzeba doprowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego do stanu “pozwalającego na holowanie”). Warto pamiętać, że o wszystkie z tych świadczeń (oprócz pomocy informacyjnej) możemy się ubiegać jedynie w przypadku zdarzenia drogowego w postaci wypadku, które będzie miało miejsce na ternie Polski. Z pozytywnych zapisów to zdecydowanie rozbudowane świadczenia dla osób podróżujących ze swoimi pupilami, oraz możliwość wybrania miejsca docelowego holowania.

Podsumowując jako bezpłatny dodatek oferta AXA nie jest zła, zwłaszcza biorąc pod uwagę niską cenę ubezpieczenia, jednak warto pamiętać, że jest to dosyć mocno okrojone assistance i niektórzy kierowcy mogą znaleźć lepszą ofertę w podobnej cenie.

 

Co myślisz o tym ubezpieczeniu? Zakres ubezpieczenia sprostałby Twoim potrzebom? Podziel się z nami Twoją opinią w komentarzu 🙂

WygodneOC.pl